۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
اولویت های پژوهشی

حیطه شماره 1                                            سوانح و حوادث

 

ردیف

عنوان الویت

1/1

عوامل خطر ساز در سوانح و تصادفات

2/1

رفتارهای اجتماعی در رابطه با سوانح و حوادث

 

3/1

خدمات ترافیکی و خدمات اورژانس

 

4/1

عوارض و پیامدهای حوادث

5/1

پیشگیری و کنترل انواع حوادث عمدی و غیر عمدی

6/1

کیفیت زندگی پس از حادثه

 

7/1

 ترومای پس از حادثه

 

8/1

توانمند سازی افراد حادثه دیده

9/1

اورژانس اجتماعی

10/1

فرهنگ ایمنی بیمار

 

11/1

مدیریت بحران

12/1

آگاهی جامعه در مدیریت بحران و حوادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(سال

حیطه شماره 2                                           ساختارها و فرآیندهای نظام سلامت

 

ردیف

عنوان الویت

1/2

بهبود و ارتقای فرآیندهای مراقبت اولیه سلامت

2/2

بهبود و ارتقای فرآیندهای مراقبت سلامت

3/2

ارزشیابی پرژوه های سلامت

4/2

عدالت در سلامت

5/2

بار اقتصادی بیماری ها

6/2

بار سلامت بیماری

7/2

 توسعه و بهبود فرآیند مدیریت خدمات بهداشتی

8/2

کیفیت و رضایتمندی از خدمات و فرآیندها

9/2

ارتقا و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و عملکردی خدمات سلامت

10/2

تحلیل اقتصادی پرژوه های سلامت (هزینه اثر بخشی،هزینه معلولیت ، هزینه فایده ،هزینه کارایی

11/2

ارتقای فرآیندها و مداخلات مراقبت های درمانی و بازتوانی

12/2

آموزش پزشکی 

13/2

سیاست گزاری سلامت

14/2

مطالعات مولفه های اجتماعی سلامت

15/2

تولید شواهد و پژوهش های مبنی بر نیاز جامعه

 

 

حیطه شماره 3                                          دارو وغذا

 

ردیف

عنوان الویت

1/3

امنیت غذایی  

2/3

عادات و رفتارهای تغذیه ای /دارویی

 

3/3

کیفیت و ایمنی محصولات غذایی  

4/3

تحلیل های اقتصادی مرتبط با دارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه شماره 4                    محیط زیست  و ارگونومی و حرفه ای

 

ردیف

عنوان الویت

1/4

اپیدمیولوژی محیط زیست  

2/4

بهسازی محیط زیست  

3/4

ارگونومی و سلامت کار

 

 

 

حیطه شماره5                     بیماری ها

ردیف

عنوان الویت

1/5

بدخیمی ها، ریسک فاکتورها: تشخیص و درمان      

2/5

نقش عوامل محیطی در بیماری ها

3/5

مؤلفه های اجتماعی موثر بر بیماری های مزمن

 

4/5

پروتکلهای آموزشی و مراقبتی مبتنی بر فرهنگ دربیماریها

 

5/5

سواد سلامت و نقش آن در بیماری ها

6/5

توسعه سیستم ثبت انواع بیماریها

7/5

اپیدمیولوژی بیماری ها

 

 

 

 

حیطه شماره6                   پیشگیری  

ردیف

عنوان الویت

1/6

رفتار عادات باورهای سلامت

2/6

سواد سلامت  

3/6

مطالعات غربالگری

4/6

بازاریابی اجتماعی خدمات سلامت و آموزش سلامت  

5/6

مداخلات ارتقای سلامت

 

حیطه شماره 7                 سلامت روان

ردیف

عنوان الویت

1/7

 اپیدمیولوژی بیماری های روان و رفتاری

2/7

بار بیماری های روانی و رفتاری

3/7

بیماری های رفتاری و رفتارهای پرخطر

4/7

آسیب های اجتماعی

 

 

 

حیطه شماره 8                 سبک زندگی و سلامت خانواده   

ردیف

عنوان الویت

1/8

فرزند پروری

2/8

سالمندی

3/8

سلامت باروری

4/8

سورفتار با کودکان ،همسران،سالمندان 

5/8

خانواده و سلامت

6/8

سبک زندگی مرتبط با سلامت

7/8

کیفیت زندگی

8/8

تحلیل وضعیت سلامت بر حسب گروههای سنی مختلف

 

 


 

تاریخ :
1400/01/22
تعداد بازدید:
930
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal