۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
برنامه راهبردي
باسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
برنامه راهبردي مركز تحقيقات علوم پايه و باليني در بيماريهاي غير واگير
مقدمه
پيرو بيانات مقام معظم رهبري در خصوص دستيابي هر چه سريع تر به قله هاي علم و فناوري و به منظور تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور در برنامه ايران 1404 و اجراي تفاهم نامه رياست دانشگاه علوم پزشكي جهرم با معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت ارتقاء تحقيقات در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، مركز تحقيقات علوم پايه و باليني در بيماريهاي قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشكي جهرم راه اندازي خواهد گرديد.
بيماري هاي قلب و عروق به عنوان اپيدمي مدرن قرن 21 نام گرفته است. ظهور اين بيماري ها در ايرانيان بطور متوسط 20 سال زودتر از اروپايي ها و آمريكايي ها اتفاق مي افتد. اين بيمار يها عامل اول مرگ و مير در كشور هستند. شيوع اين بيماري ها در كشور ما با توجه به دوره اقتصادي و شهر نشيني كه خاص كشورهاي در حال توسعه مي باشد رو به افزايش است. علاوه بر تماس طولاني تر با عوامل خطر شناخته شده قلبي و عروقي در كشور ما بدليل مسن تر شدن جمعيت، عوامل خطر ديگري از جمله وزن كم هنگام تولد ، كمبود فولات و عفونت ها نيز در مناطق فقير به مجموع ريسك فاكتورهاي قلبي و عروقي افزوده مي شود. چون مراقبت باليني بيمار يهاي قلبي و عروقي هزينه بر و طولاني است و چنانچه فرد از مرگ رهايي يابد از كار افتاده ميشود از اين رو پيشگيري و پايش خدمات ارائه شده به بيماران قلبي و عروقي داراي اهميت اقتصادي، اجتماعي است و نقش مهمي در توسعه پايدار كشور خواهد داشت.
بدليل محدوديت امكانات مالي و ارزش والاي منابع انساني، امروزه در همه سازمان ها و نهادها ضرورت تدوين يك برنامه استراتژيك به روشني احساس مي شود. محدوديت هاي مالي و امكاناتي به توجه به رشد روزافزون تحقيقات و به روز بودن فرايندها و نتايج پژوهشها به ويژه در حوزه سلامت بيشتر به چشم مي آيد و از اين رو ضرورت تدوين برنامه استراتژيك امر مهم تر و حياتي تري تلقي ميشود.
معرفي مركز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير :
اين مركز به منظور گسترش فرهنگ پژوهش و ارائه راه حل هاي نوين مبتني بر پژوهش در امور بهداشتي- درماني بيماريهاي قلب و عروق فعاليتهاي پژوهشي خود را پس از تصويب آغاز خواهد نمود.
مؤ سسين :
1. دكتر محمد شجاعي ( متخصص بيماريهاي قلب و عروق - دانشيار )
2. دكتر سيد اميد رضا ذكاوت( متخصص اطفال- استاديار )
3. دكتر محمدپور احمدي(PhD آناتومي و جنين شناسي- استاديار)
4. آقاي عبدالرضا ستوده جهرمي (كارشناس ارشد ايمونولوژي- مربي)
5. دكتر سيد تقي حيدري(PhD آمار زيستي- استاديار)
اعضاء تمام وقت مركز :
1. دكتر محمد شجاعي ( متخصص بيماريهاي قلب و عروق - دانشيار )
2. دكتر سيد اميد رضا ذكاوت( متخصص اطفال- استاديار )
3. دكتر محمدپوراحمدي(PhD آناتومي و جنين شناسي- استاديار)
اعضاء نيمه وقت مركز :
4. آقاي عبدالرضا ستوده جهرمي (كارشناس ارشد ايمونولوژي- مربي)
5. دكترسيد تقي حيدري(PhD آمار زيستي - استاديار)
چشم انداز ( Vision):
هدف نهايي توسعه كمي و كيفي تحقيقات در زمينه بيماريهاي قلب و عروق و كاربردي نمودن نتايج تحقيقات و هدايت پژوهشگران به سوي انجام طرحهاي توليدي و مداخله اي بر اساس نياز منطقه مي باشد. در اين راستا ارتقاء سطح علمي ، تكنولوژي و توانمند سازي مركز تحقيقات را سرلوحه كار خويش قرار داده تا از اين طريق با استفاده بهينه از زمان ، مكان و امكانات درجهت هدفمند نمودن و هدايت تحقيقات در زمينه بيماريهاي قلب و عروق به ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه به عنوان محور توسعه پايدار دست يابيم
رسالت ( Mission) :
مركز تحقيقات علوم پايه و باليني در بيماريهاي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي جهرم به عنوان يكي از مراكز تحقيقاتي در استان فارس تمام مساعي خويش را به كار خواهد بست تا به شناخت هر چه دقيق عوامل خطر بيماري هاي قلب و عروق امكان اجراي طرح هاي جامع پيشگيري از اين بيماري ها را براي تمامي اقشار جامعه فراهم آورد.
توسعه مراكز تحقيقاتي با امكان تخصيص منابع براساس عملكرد پيشنهاد تشكيل خوشه هاي علمي و فناوري مراكز تحقيقاتي با زمينه هاي مشترك و از جنبه هاي مختلف علوم پايه، باليني و مديريتي در قالب پژوهشگاه است كه در كنار آن ها مراكز رشد و با انتقال دانش به كاربردي شدن نتيجه فعاليتها مي پردازند. الزام مهم در كنار اين توسعه ها ضرورت شفافيت در عملكرد است. براي تحقق اين امر هر يك از اين پژوهشگاه ها صندوق سرمايه گذاري تلقي شده و متناسب با عملكرد خود در جهت ارتقاي سلامت و تحقق اهداف چشم انداز توسعه از منابع بهره مند مي گردند.
در هر يك از حوزه هاي اولويت دار بايستي برنامه توسعه علم، فناوري ونوآوري (از جمله اولويت هاي پژوهشي و گسترش برنامه هاي آموزشي) بر اساس اهداف چشم انداز بيست ساله كشور باشد. به عبارت ديگر و براي مثال اعم از اين كه حوزه اولويت دار ارتقاي سلامت و يا ريزفناوري باشد بايستي ارتباط هر يك از برنامه ها با چشم انداز مشخص گردد. براي تكميل نهادهاي نظام علم، فناوري و نوآوري پيشنهاداتي صورت گرفته است. مهم ترين نكته در بخش دولتي و سطح ملي در نظر گرفتن نهاد ارايه دهنده پژوهانه (گرانت هاي پژوهشي) است كه مبتني بر نيازهاي كشور منابع را به برنامه هاي پيشنهاد شده اختصاص دهند. به موازات اين نهاد، لازم است نهاد مستقلي براي پايش و ارزشيابي اين نظام وجود داشته باشد.
با ايجاد و راه اندازي مركز تحقيقات گروه قلب مشاركت گروهي در امر توسعه علمي كشور بر مبناي سياستهاي وزارتخانه مطبوع و سند چشم انداز توسعه كشور داشته باشد. تلاش ما در جهت كسب موفقيت آتي در زمينه تحقيقات قلبي و عروقي و توسعه ارتباطات با ساير مراكز تحقيقاتي ملي و بين المللي مي باشد.اين مركز به صورت مجموعه اي هماهنگ خواستار توسعه هم جانبه تحقيقات مرتبط با بيماريهاي قلب و عروق در سطح استاني و كشوري خواهد بود.اين تحقيقات مي تواند زمينه ساز بهبود كيفيت و كميت خدمات ارائه شده به كل افراد جامعه گردد.
نقاط قوت ( Strengths ):
1-وجود اعضاء هيئت علمي با تجربه و كار آزموده در زمينه بيماريهاي قلب وعروق بزرگسالان ، اطفال ، جراحي ، بيهوشي قلب وتصويربرداراي نوين ، مراكز متعدد خدمات درماني قلبي و عروقي دولتي و خصوصي فعال
2-در اولويت بودن طرح هاي پژوهشي قلب و عروق دانشگاه
3- وجود انگيزه و اراده كافي در بين اعضاء مركز جهت حل مشكلات جامعه در هنگام تصويب طرحها و اولويت دادن به تحقيقات توليدي و كاربردي
4- وجود پايگاه اينترنتي واطلاع رساني جامع و استقرار مركز در بخش قلب و عروق
5- برگزاري منظم برنامه هاو همايشهاي بازآموزي قلب و عروق
6- وجود تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي
7- توانايي برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي روش تحقيق و مقاله نويسي و ساير كارگاههاي مرتبط با امور پژوهشي در دانشگاه
8- دسترسي به اكثر سايتهاي علمي مورد نياز
9- وجود سيستم مشاوره مناسب جهت كمك به پژوهشگران در تدوين و تنظيم طرحها
نقاط ضعف ( Weaknesses ):
1- عدم وجود هيأت علمي پژوهشي مستقل
2- كمبود تعداد پژوهشگران مركز
3- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي
4- ارتباطات بين المللي ضعيف با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور
5- نبود وقت كافي جهت پژوهش بعلت كارهاي درماني و آموزش
6=وظيفه سنگين درماني بردوش هيئت علمي دانشگاه كه مانع از تحقيقات مناسب مي شود
7-عدم تمايل دستياران قلب وعروق به اشتغال در بخش پژوهشي
8- نبودن فرهنگ همكاري وكارگروهي در امرپژوهش
9- عدم آگاهي فرهنگ عمومي از تحقيقات ولزوم آن
فرصتها ( Opportunities ) :
1- وجود برنامه راهبردي وزارتخانه و صندوق حمايت از پژوهشگران
2- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم
3- اعتبارات خارج سازماني
4- وجود زمينه پژوهشهاي كاربردي در ارتباط با بيماريها ي قلب و عروق بدليل شرايط خاص اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و اقليمي منطقه جنوب فارس
5- امكان همكاري و ارتباط پويا با ساير دانشگاهها و ارگانها، مراكز و سازمانهاي داخل و خارج از كشور
6- حمايت مديران ارشد كشور و وزارت متبوع و تاكيد بر ارتقاء، گسترش و تسهيل امر پژوهش
7- وجود مراكز درماني تخصصي و فوق تخصصي مختلف در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه
8- تصدي پستهاي مديريتي توسط اعضاي مركز تحقيقات وحمايت لازم جهت اجرا
9- وجود خانه حيوانات و نگهداري حيوانات در دانشگاه
10-آيين نامه هاو حمايت هاي معاونت پژوهشي وزارتخانه، اولويت هاي تحقيقاتي كشوري و استاني
11- وجود برنامه راهبردي وزارتخانه و صندوق حمايت از پژوهشگران
تهديدها ( Threats ) :
1- ضعف سيستم مدون ملي جهت دسترسي به مقالات ، تحقيقات و طرحها در كشور
2- حركت سريع جامعه بين الملل در توليد علم و فناوري
3-محدوديت دسترسي به مواد و تجهيزات مورد لزوم براي پژوهش
4-نبود اولويت هاي تحقيقاتي واحدهاي برون بخشي
5- نداشتن رديف و تشكيلات سازماني در زمان موافقت اصولي و گراني و تحريم برخي از تجهيزات و كالا هاي پزشكي و تحقيقاتي
6- نبود شركتهاي دانش بنيان
7-اختصاص درصد كم بودجه كشوري به پژوهش
8- توقف اعتبارات استاني در زمينه امور پژوهشي
اهداف كلي (Goals) :
1- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و صنايع مرتبط
2- گسترش و بالا بردن روحيه تحقيق و ايجاد انگيزه در پژوهشگران
3- ارتقاء رتبة پژوهشي مركز در بين مراكز تحقيقاتي كشور
4- توسعه توليد علم با افزايش توليد مقالات معتبر داخلي و خارجي
5- بهبود نحوه ارائه نتايج حاصل از تحقيقات و معرفي پتانسيلهاي پژوهشي دانشگاه به
ذينفع ها

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/03/10
تعداد بازدید:
11234
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal