۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
اساسنامه

به نام خدا

اساسنامه «مركز تحقيقات اخلاق پزشكي»

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 

با استمداد از درگاه ايزد دانا و توانا و به منظور ايجاد بستر تحقيقاتي مناسب در زمينه اخلاق پزشكي و گسترش و تعالي فرهنگ اخلاق حرفه‌اي در ميان محققان، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و حرفه‌مندان پزشكي با هدف اصلي حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و به موجب اين اساسنامه، مركز تحقيقات اخلاق پزشكي كه در اين اساسنامه، به اختصار «مركز تحقيقات» ناميده مي‌شود، در دانشگاه علوم پزشكي جهرم بر اساس مصوبه شماره 2039/آ/د شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 17/5/1390 جهت تامين اهداف ذيل، تشكيل مي‌گردد. اين مركز در راستاي اهداف تحقيقاتي خود با استفاده از ابزار و امكانات موجود و با تعريف كارهاي تيمي مشترك، در رسيدن به قله هاي تعيين شده تلاش مي نمايد.

 

ماده1) اهداف

1-1)         تبيين نظام مند سيستم اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه‌اي از منظر دين مبين اسلام

1-2)                     كمك به باز توليد دانش و اجتناب از موازي كاري پژوهشي در عرصه‌هاي اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه‌اي

1-3)         هدفمند كردن پژوهش با تاكيد بر تامين نيازهاي واقعي آموزشي و پژوهشي و پاسخگويي به سوال‌ها و رفع چالش ها اخلاقي در امر تحقيقات زيست پزشكي 

1-4)         تلاش در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در عرصه اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه‌اي

1-5)         ايجاد بستري مناسب جهت تعامل و همگرايي حوزه و دانشگاه

1-6)         برقراري ارتباط بيشتر ميان تحقيقات علمي و ديني 

1-7)         ارتباط مستمر و همكاري با ديگر مراكز تحقيقاتي مشابه در ايران و ساير كشورها

1-8)         شناخت و معرفي مفاخر پزشكي ايران و جهان و آثار به جاي مانده از آنان

1-9)         تربيت نيروي انساني محقق و كارآمد در زمينه اخلاق پزشكي

1-10)    جمع آوري،تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوط در زمينه اخلاق زيست پزشكي

1-11)    انجام پژوهش هاي بنيادي در جهت اصلاح سيستم‌هاي عملياتي در اجرايي سازي و پايبندي به اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه‌اي

1-12)    ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگوئي به نيازهاي جامعه اسلامي

 

ماده 2)اركان مركز تحقيقات

1-2) مدير مركز تحقيقات

2-2) شوراي سياستگزاري مركز تحقيقات

3-2) شوراي پژوهشي مركز تحقيقات

4-2) اعضاي مركز تحقيقات

 

ماده3) اعضاي شوراي علمي مركز تحقيقات

اعضاي شوراي سياستگذاري مركز تحقيقات عبارتند از:

3-1)رئيس دانشگاه

2-3)معاون پژوهشي دانشگاه

3-3)معاونين پژوهشي دانشكده ها

4-3) مدير مركزتحقيقات (رئيس شورا)

5-3)مدير پژوهشي دانشگاه (دبير شورا)

6-3)مدير گروه معارف اسلامي

7-3) مسئول درس اخلاق پزشكي

8-3)يكي از مدرسين ممتاز درس اخلاق پزشكي

9-3) مدير گروه پزشكي اجتماعي

10-3) دو نفر از اعضاي هيات علمي مركز با پيشنهاد مدير مركز و حكم معاون پژوهشي دانشگاه

 

اعضاي شوراي پژوهشي مركز تحقيقات عبارتند از: اعضاي هيئت علمي تمام وقت و متخصصين غير هيئت علمي با توجه به فعاليت در زمينه اخلاق پزشكي كه با انتخاب شوراي سياستگذاري به مدت دو سال ابلاغ عضويت در اين شورا را دريافت مي نمايند.

 

ماده4)وظايف و اختيارات شوراي سياستگذاري مركز تحقيقات

1-4) سياستگذاري، تدوين اولويت‌ها و تصويب خط مشي تحقيقاتي مركز، در راستاي سياست هاي كلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه

2-4) بررسي و تدوين بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيص يافته با رعايت ضوابط قانوني

3-4) بررسي و تصويب تقاضاي عضويت اعضاي هيات علمي و كارشناسان مختلف در مركز تحقيقات

4-4) ارائه پيشنهادات در راستاي تحقق اهداف مركز و اعتلاي اخلاق پزشكي به معاونت پژوهشي دانشگاه

5-4) برگزاري جلسات شورا حداقل يك بار در ماه كه باحضور دوسوم اعضاء رسميت مي يابد.

ماده5)وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي مركز تحقيقات

1-5) كارشناسي و داوري طرح هاي تحقيقاتي ارائه شده از سوي پژوهشگران

2-5) ارائه خدمات و مشاوره پژوهشي به مجريان طرح

3-5) راهنمايي به دانشجويان در تدوين پايان‌نامه‌هاي مرتبط با اخلاق پزشكي

4-5) همكاري در ارائه دروس اخلاق پزشكي و اخلاق حرفه‌اي در دانشگاه

 

ماده 6) مدير مركز تحقيقات

مدير مركز تحقيقات اولين بار با پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه و در دوره هاي بعد با پيشنهاد اكثريت اعضاي شوراي سياست‌گذاري مركز و حكم رئيس دانشگاه، انتخاب مي گردد و انتصاب مجدد وي با توجه به عملكرد و فعاليت‌هاي وي بلامانع است.

 

ماده7) وظايف و اختيارات مدير مركز تحقيقات

1-7) اعمال مديريت و هدايت فعاليت‌هاي مركز جهت انجام هر چه بهتر امور مربوطه در چهارچوب اساسنامه و ضوابط قانوني

2-7) اجراي سياست ها و مصوبات شوراي سياستگذاري مركز تحقيقات

3-7) نظارت بر حسن اجراي طرح هاي تحقيقاتي مصوب بر اساس زمان بندي تعيين شده

4-7) تهيه امكانات و ساز و كار مناسب براي راه اندازي مركز و توسعه آن

5-7) ارسال گزارش كار سالانه به شوراي پژوهشي دانشگاه

6-7) تشكيل جلسات ماهيانه شورا‌هاي مركز تحقيقات

 

ماده8) اعضاي مركز تحقيقات

مركز تحقيقات داراي دو نوع عضو است:

1-8)اعضاي پيوسته، شامل اعضاي هيات علمي و پژوهشگران شاغل در مجموعه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

2-8)اعضاي وابسته، شامل اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج كشور

تبصره:

1-اعضاي مركز با تقاضاي داوطلب و تاييد اكثريت شوراي علمي و حكم رئيس مركز به مدت دو سال انتخاب مي شوند.

2-هر عضو مي بايست در سوابق خود داراي طرح تحقيقاتي در زمينه اخلاق پزشكي باشد و به طور مستمر طرح تحقيقاتي در حوزه اخلاق پزشكي يا اخلاق حرفه‌اي اجرا نمايد؛ در غير اينصورت عضويت ايشان بصورت نيمه فعال خواهد شد و در صورتي كه در طي دو سال هيچ طرح تحقيقاتي ارائه ندهد عضويت ايشان لغو شده و توسط مدير مركز به ايشان اعلام مي گردد.

ماده 9)منابع مالي مركز تحقيقات

1-9) اعتبارات پژوهشي دانشگاه

2-9)منابع مالي از طريق جلب همكاري و ارتباط با بخش ها و مراكز خارج از دانشگاه

3-9)كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

ماده10) شرايط انحلال مركزتحقيقات

در صورتي كه مركز تحقيقات به هر علتي، قادر به ادامه فعاليت نباشد، با پيشنهاد انحلال آن توسط اكثريت اعضاي شوراي سياستگذاري و موافقت هيات امناي دانشگاه، مركز منحل مي گردد.

تبصره:

در صورت منحل شدن مركز تحقيقات، اموال منقول و غير منقول آن در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهرم قرار مي گيرد.

اين اساسنامه مشتمل بر ده ماده و سه تبصره مي باشد كه توسط پيشنهاد دهندگان تشكيل مركز تحقيقات اخلاق پزشكي(امضاكنندگان زير)، در تاريخ 05/06/1390  مورد تصويب قرار گرفت.  
 
 

 

دانلود فايل ورد

...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/21
تعداد بازدید:
8294
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal