۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
جدول زمانبندي

طرح پرسشنامه بجز مشخصات فردي                            

هر آيتم

 

10 دقيقه

 

پركردن پرسشنامه                     

هر آيتم / نفر

 5دقيقه

 

وارد كردن اطلاعات به كامپيوتر     

هرآيتم/ نفر

1 دقيقه

نمونه گيري هر نفر   (با توجه به نوع نمونه گيري: كمياب، خطرناك يا شرايط خاص نمونه گيري افزوده شود)                                                               

 

يك ساعت

تهيه گزارش نهايي                                                                     

 

30 ساعت

ساير هزينه ها                                                                      

 

10% هزينه كل جهت ماليات

بررسي پرونده                       

هر پرونده / آيتم

5 دقيقه

 

آزمايشات حيواني

خونگيري از هر حيوان و تهيه سرم                                             

 

1 ساعت

انجام تست درد  فرمالين به ازاء هر حيوان                                             

 

 

5/1 تا5/0 ساعت

 

تزريق حيوانات (گاواژ، ورون صفاقي) هر نمونه

 

10 دقيقه

بيهوش كردن  هر حيوان                                                      

 

1 ساعت

 

ايجادزخم و اندازه گيري زخم با نرم افزار و كوليس به ازاء هر حيوان                

 

1 ساعت

تهيه لام  بافتي وفيكساسيون آن و مطالعات پاتولوژيك و مورفولوژيك به ازاء هر حيوان                

 

2-3 ساعت

 

انجام اعمال جراحي به ازاء هر حيوان(باز كردن شكم- دسترسي به اندامهاي داخلي- لوله گذاري  برداشت اندام داخلي)

 

3-1 ساعت

مراقبت و نگهداري از هر 40 حيوان به صورت روزانه

 

1 ساعت

 

آزمايشات مولكولي و Set up

 

Set up ( راه اندازي PCR, PCR-RFLP,RT-PCR و Real time PCR)

 

20 ساعت

 

                Set up وسترن بلات               

 

40ساعت

استخراج DNA با استفاده از كيت تجاري هر 10 نمونه

 

2 ساعت

 

استخراج DNA به روش دستي هر 10 نمونه

 

3 ساعت

 

استخراج RNA به روش دستي  يا با استفاده از كيت تجاري هر 10 نمونه

 

3 ساعت

 

سنتز cDNA به روش دستي  يا با استفاده از كيت تجاري هر 10 نمونه

 

2 ساعت

آزمايش PCR هر10 نمونه

 

2 ساعت

آزمايش RT-PCR  هر10 نمونه

 

3 ساعت

 

آزمايش Real time pcr هر10 نمونه

 

1 ساعت

 

استخراج پروتئين هر10 نمونه

 

5 ساعت

 

SDS-PAGE هر بار

 

5 ساعت

 

وسترن بلات هر بار

 

10 ساعت

 

انجام آزمايش اليزا براي هر راند

 

10 ساعت

 

آناليز و تفسير نتايج

 

هر گونه الكتروفورز(ژل آگارز، PAGE، SDS-PAGE) هر 10 نمونه

 

15 دقيقه

 

منحني هاي تكثير و تجزيه و تحليل داده هاي Real time pcr هر 10 نمونه

 

30 دقيقه

 

نتايج RFLP  هر 10 نمونه

 

15 دقيقه

 

تعيين توالي و Sequencing  هر 10 نمونه

 

2 ساعت

 

مطالعات بيوانفورماتيك

 

مطالعه و شناسايي اهداف ژنتيكي مناسب جهت طراحي پروب و پرايمر  از بانك هاي ژني و بررسي اوليه با نرم افزار هاي بيوانفورماتيك(هر هدف ژنتيكي)

 

50 ساعت

 

طراحي پروب و پرايمر با استفاده از نرم افزار هاي بيوانفورماتيك (هر هدف ژنتيكي)

 

50 ساعت

 

آزمايشات سلولي

تهيه محيط كشت(ساختن +تعيين غلظت+تعيين PH و فيلتر كردن) به ازاء هر بار

 

3-5/2 ساعت

استريل كردن وسايل ساخت محيط كشت به ازاء هر بار

 

2-5/1 ساعت

قطره گذاري و تعويض محيط كشت هر ديش

 

10 دقيقه

كشت نمونه ها به ازاء هر نمونه(بافت)

 

3-5/2 ساعت

انجماد و ذوب به ازاء هر نمونه

 

2-5/1 ساعت

IVF به ازاء هر نمونه

 

3-2 ساعت

 

تست آپوپتوز tunnel (ميكروسكوپ فلورسنت) هر بار

 

4 ساعت

 

تست آپوپتوز الايزا هر بار

 

3 ساعت

 

تست شمارش تريپان بلو هر بار

 

1 ساعت

 

تست MTT

 

4 ساعت

 

انواع كشت هاي نمونه هاي بيولوژيك

كشت ادرار

هر نمونه

15 دقيقه

 

كشت مدفوع

هر نمونه

15 دقيقه

كشت خون

هر نمونه

30 دقيقه

آناليز ادرار

هر نمونه

10 دقيقه

سرولوژي لاتكس

هر نمونه

10 دقيقه

آزمايش تست بيوشيميايي

هر نمونه

10 دقيقه

هماتولوژي

هر نمونه

10 دقيقه

انگل شناسي

هر نمونه

10 دقيقه

فرمال اتر/ فلوتاسيون

هر نمونه

15 دقيقه

 

جداسازي سرم از خون هر بيمار

هر نمونه

15 دقيقه

 

 

 

 

 

شستشوي ظروف و وسايل آزمايشگاهي

 

با توجه به حجم كار

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/03/10
تعداد بازدید:
9056
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal