۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
فراخوان گرنت ‌مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه
اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ ﺿﺮورت دارد.

 اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻖ اﺻﻠﯽ  ﺿﺮورت دارد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﻤﺎد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ )دارای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ https://isid.research.ac.ir ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﯿﻤﺎد:
1.    ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ(NCD)،
2.    ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﻧﻮﻇﻬـﻮر از ﺟﻤﻠﻪ 19-COVID
3.    ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ (Health System Research)

لینک فراخوان:  http://nimad.ac.ir/content/209/Iran-Turkey

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ: ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دوم دیﻣﺎه 1399، ﺳﺎﻋﺖ 17:30
تاریخ:
1399/07/27
تعداد بازدید:
243
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal